ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa czterech budynków gospodarczych na terenie szkółki leśnej Rzeczyca

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Janów Lubelski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
 • Telefon/fax: tel. 15 8720072 , fax. 15 8720185
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Nadleśnictwo Janów Lubelski , ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 35, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 15 8720072, fax. 15 8720185, REGON: 83001745200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa czterech budynków gospodarczych na terenie szkółki leśnej Rzeczyca
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa czterech budynków gospodarczych na terenie szkółki leśnej Rzeczyca obejmująca budowę czterech wolnostojących budynków parterowych, na słupach drewnianych, obudowanych drewnem, dach - konstrukcja drewniana kryty blachą dachówkową, każdy budynek o powierzchni do 35 m2.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ Oddział BIŁGORAJ nr 27 2030 0045 1110 0000 0085 3510 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium na Budowa czterech budynków gospodarczych na terenie szkółki leśnej Rzeczyca
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_janow_lubelski/zamowienia_publiczne
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 13:00, miejsce: Nadleśnictwo Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 1. (sekretariat)
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf