ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Lipnica-Czyściec

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26
 • Telefon/fax: tel. 061 2927501 , fax. 061 2920072
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły , ul. Dworcowa 26 26, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, tel. 061 2927501, fax. 061 2920072, REGON: 00052657000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamotuly.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Lipnica-Czyściec
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje odcinek drogi na dł. 2,06 km: - roboty przygotowawcze - karczowanie krzewów i przycinka odrostów drzew - roboty ziemne; - oczyszczenie przepustu; - wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie gr. 10 cm - odc. ca 400 m; - nawierzchnia drogi z kruszywa betonowego gr. 20 cm i szer. 4,0 m; - nawierzchnia zjazdów z kruszywa betonowego; - plantowanie terenu przyległego i poboczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza-załącznik nr 9 do SIWZ; 2) Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-załącznik nr 10 do SIWZ, 3) Przedmiar robót-załącznik nr 11 do SIWZ; Uwaga: Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szamotuly.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-17 godzina: 08:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, Gmach A, pok. 10,11 (kancelaria).
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf