ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - I ETAP

 • Zamawiający: Gmina Grudziądz
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38
 • Telefon/fax: tel. 056 4511111 , fax. 056 4511132
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Grudziądz , ul. Wybickiego 38 38, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4511111, fax. 056 4511132, REGON: 87111862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.ug.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - I ETAP
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - I ETAP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-08-12 do godz. 09:00
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-12 godzina: 09:00, miejsce: Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, w Biurze Obsługi Interesanta - hol główny (parter)
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf