ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa trzech skwerów położonych przy ulicach: Chmielarczyka, Hempla, Krakowskim Przedmieściu (przy ul. Krótkiej) w Lublinie

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Lublin , Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, fax. 81 4663001, REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa trzech skwerów położonych przy ulicach: Chmielarczyka, Hempla, Krakowskim Przedmieściu (przy ul. Krótkiej) w Lublinie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. SKWER PRZY UL. CHMIELARCZYKA a) roboty ziemne, wyrównanie terenu, b) wykonanie nawierzchni mineralno- żywicznej (ciągów pieszych), c) zieleń: - nasadzenia krzewów liściastych 245 szt., - byliny 126 szt., - rośliny cebulowe 768 szt, - pnącza 12 szt, d) wykonanie i montaż ławek betonowych z drewnianymi siedziskami, podświetlanych listwami ledowymi - 5 szt., e) wykonanie linii kablowych nn z oświetleniem, f) wykonanie przyłącza wodociągowego i zdroju wodnego. 2. SKWER PRZY UL. HEMPLA a) roboty ziemne, wyrównanie terenu, b) wykonanie nawierzchni mineralno- żywicznej (ciągów pieszych), c) zieleń: - nasadzenia krzewów liściastych 96 szt., d) wykonanie i montaż łukowych ławek betonowych z drewnianymi siedziskami, podświetlanych listwami ledowymi - 6 szt., e) wykonanie linii kablowych nn z oświetleniem f) wykonanie przyłącza wodociągowego i zdroju wodnego z montażem roweru dostarczonego przez Zamawiającego, 3. SKWER PRZY KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU (PRZY UL. KRÓTKIEJ) - działka nr 94/1, obręb 36, ark.4 a) roboty ziemne, wyrównanie terenu, b) wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt chodnikowych 50x50x 6 cm (ciągów pieszych), c) wykonanie i montaż ławek betonowych z drewnianymi siedziskami, podświetlanych listwami ledowymi - 4 szt., d) wykonanie ławki betonowej z drewnianym siedziskiem e) wykonanie linii kablowych nn z oświetleniem f) zieleń: - nasadzenia krzewów liściastych 31 szt., - wykonanie dwóch betonowych donic z zielenią, g) montaż kostki z tworzywa sztucznego o wymiarach 1,30x1,30 m o wadze 30 kg dostarczonej przez Zamawiającego - 1 szt
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 09:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf