ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa ulic Kossaka i Styki w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko.

 • Zamawiający: Urząd Gminy Osielsko
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A
 • Telefon/fax: tel. 052 324 18 00 , fax. 052 324 18 03
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Gminy Osielsko , ul. Szosa Gdańska 55A 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, fax. 052 324 18 03, REGON: 00054241600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic Kossaka i Styki w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic Kossaka I Styki w Niemczu wraz z odwodnieniem, polegająca na wykonaniu: -pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,00 m, -zjazdów i dojść do posesji z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy (ilości określone w przedmiarze), -odwodnienie odprowadzającej wody opadowej do zbiornika retencyjnego, - oświetlenia i przebudowa sieci elektroenergetycznej, - przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych Netia, - poboczy, - plantowanie, humusowania gr. 5 cm i obsiewu trawą - rozbiórka ogrodzeń.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 20.000 zł
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-10 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko pokój nr 18 (sekretariat)
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf