ZamowieniaPubliczne.edu.pl


DSE Jarosław: Przebudowa budynku nr 273 w zakresie wykonania kotłowni olejowej na terenie kompleksu wojskowego Twierdza Modlin

 • Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 6
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: SINEVIA Sp. z o.o. , ul. Ignacego Paderewskiego 6 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04, REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinevia.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DSE Jarosław: Przebudowa budynku nr 273 w zakresie wykonania kotłowni olejowej na terenie kompleksu wojskowego Twierdza Modlin
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku nr 273 w zakresie wykonania kotłowni olejowej na terenie kompleksu wojskowego Twierdza Modlin i obejmuje między innymi: - demontaż urządzeń i instalacji istniejącej kotłowni, - adaptacja pomieszczeń pod budowę nowej kotłowni - roboty budowlane, - wykonanie kotłowni ( technologia kotłowni, instalacja paliwowa, c.o., wentylacyjna; odprowadzenie spalin, instalacja elektryczna, automatyka kotłowni) - roboty budowlane (docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ. Do SIWZ został załączony przedmiar robót - załącznik nr 13 do SIWZ, który należy traktować jako dokument pomocniczy, ułatwiający przygotowanie oferty cenowej
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 22 000,00 zł
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sinevia.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-16 godzina: 10:45, miejsce: SINEVIA Sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6, Kancelaria, I piętro
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf