ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja boiska szkolnego wraz z częścią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie

 • Zamawiający: Burmistrz Włodawy
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22-200 Włodawa, al. J. Piłsudskiego 41
 • Telefon/fax: tel. (082) 57 21 444 , fax. (082) 57 22 454
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Burmistrz Włodawy , al. J. Piłsudskiego 41 41, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. (082) 57 21 444, fax. (082) 57 22 454
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.wlodawa.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boiska szkolnego wraz z częścią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk szkolnych wraz z częścią lekkoatletyczną, budowa oświetlenia z monitoringiem boisk szkolnych we Włodawie przy ul. Kopernika 3, na działce nr 1739 na 2. W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano następujące obiekty i prace:boisko szkolne z poliuretanu do siatkówki i koszykówki o długości L=32,0m i szerokości B=17,0m wraz z wyposażeniem boisko szkolne z poliuretanu do piłki ręcznej i tenisa ziemnego o długości L=44,0m i szerokości B=22,0m wraz z wyposażeniem, bieżnię z poliuretanu na dystans 60m, o długości ze strefami startu i końca biegu L=69m i szerokości B=5,0m na 4 tory do biegu. skok w dal z poliuretanu o długości L=20,0m i szerokości B=1,22m, zakończony strefą piasku wraz z wyposażeniem systemowe piłkochwyty o wysokości H=4,0m, za bramkami i przy boisku do siatkówki i koszykówki. rozbiórka ogrodzenia istniejącego wraz z cokołem betonowym w miejsce którego zaprojektowano nowe ogrodzenie (16). Fundamenty istniejące bez rozbiórki. bramę wjazdową o szerokości B=700x160cm jako przesuwna zasilana elektrycznie zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej. Brama wjazdowa z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Zasilanie, oświetlenie oraz monitoring. 2. Nawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. a) Przekrój przez podbudowę: grunt rodzimy nośny dogęszczony przypowierzchniowo wg, normy. piasek średni ID=0,60 o grubości 50,0cm zagęszczony warstwami wg, normy. tłuczeń - kruszywo frakcji 31,5 na 63 grubości 12 cm, kliniec - kruszywo frakcji 0-31,5 grubości 8 cm, warstwa nośna - elastyczna ET - przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. Grubość całkowita podkładu: 3,5 cm, nawierzchnia poliuretanowa grubości 1,6 cm wg opisu wyżej. odwodnienie liniowe zgodnie z zagospodarowaniem działki. Zaprojektowano krawężniki betonowe 8x30,0cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o gr.4,0cm wraz z ława betonową z betonu B10 oraz warstwa filtracyjna z piasku, obrzeża z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, pokryte poliuretanem w kolorze płyty boisk. Zaprojektowano odpowiednie spadki w kierunku zieleni-patrz projekt zagospodarowania działki. 3. Boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego w kolorze zielonym. 4. Boisko do siatkówki i koszykówki, bieżnia na 60 m i skok w dal w kolorze ceglastym. 5. Piłkochwyty- systemowe lakierowane słupy stalowe w fundamencie wraz z tulejami zastrzałami skrajnego słupa, siatki zabezpieczające oraz elementy montażowe niezbędne do zawieszenia siatki. Piłkochwyty winny posiadać certyfikat zgodności z obowiązującą normą PN-EN. a) Konstrukcja: -słupy narożne z profili kwadratowych 100x100x5mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na kolor zielony z zastrzałami od wysokości do 3,0m z profilu 50x50x5mm. Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych 50x50x100cm, -słupy przelotowe z profili kwadratowych 80x80x5mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na kolor zielony. Posadowienie: j.w., rozstaw słupów przyjęto co 2,5 0m. b) Wypełnienie: -siatka stalowa fi 2,8mm powlekana o oczku 35x35mm w kolorze zielonym, mocowanie siatki do konstrukcji za pomocą liny stalowej o fi 6,3mm co 50,0cm. 6. Ogrodzenie. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z cokołem betonowym, w miejsce którego zaprojektowano nowe ogrodzenie. Fundamenty istniejące bez rozbiórki.Zaprojektowano ogrodzenie, przęsła z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo w kolorze zielonym ramach z profili stalowych zamkniętych, słupki między przęsłowe j.w 70x50x2mm kotwione w fundamencie betonowym istniejącym na h=60cm. Cokół projektowany prefabrykowany 25x248x6cm, wbetonowany 4,0cm w nadlewce cokołowej o wysokości h=20cm z betonu B15. Wysokość ogrodzenia całkowita170cm. Rama główna przęsła-profil stalowy zamknięty-30x18x1,5mm Poziome wzmocnienia ramy głównej-płaskownik 20x1mm Wypełnienie przęsła-profil stalowy zamknięty-20x20x1,5mm. Rama montowana poprzez płaskowniki - 50x5mmi śruby-M10 do słupków głównych przęseł. Zaprojektowano bramę wjazdową (17)- o szerokości B=700x160cm jako przesuwna zasilana elektrycznie zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej. Brama wjazdowa z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo w kolorze zielonym. 8. Zasilanie, oświetlenie, monitoring. Projekt obejmuje swoim zakresem budowę oświetlenia boisk szkolnych, zasilenie bramy wjazdowej oraz monitoring na boisku szkolnym. Trasa kabla winna przebiegać zgodnie z załączonym podkładem mapowym. Trasę należy wyznaczyć geodezyjnie. Wykopy pod kabel winny być wykonane ręcznie bez używania sprzętu mechanicznego. Kable należy układać w rowie 0,8x0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowej, przysypać 10-cio cm warstwą piasku, a następnie 15-to cm warstwą gruntu rodzimego, przykryć folią ochronną koloru niebieskiego. Zasypać wykop z warstwowym ubijaniem ziemi. a) W miejscach oznaczonych na podkładach mapowych projektuje się montaż: Masztów oświetleniowych aluminiowych o wysokości L=12,5m posadowionych na fundamentach prefabrykowanych. Na masztach przewiduje się montaż wysięgników aluminiowych z zakończeniem ku 100x180 dla trzech projektorów, Lamp parkowych solarnych jednoramiennych o wysokości L=4m posadowionych na fundamentach prefabrykowanych 300x300 ze źródłem światła LED 16W. b) Monitoring na zewnątrz należy zrealizować w oparciu o kamery megapikselowe z obiektywem 3.6 mm lub szerszym 1-3- CMOS, wbudowanym oświetlaczem podczerwieni i mechanicznym filtrem podczerwieni, zamontowane w fabrycznie zintegrowanych obudowach zewnętrznych lub dedykowanych dla kamer IP obudowach z grzałką i oświetlaczem podczerwieni zasilanych napięciem 230V.Obraz z kamer rejestrowany będzie za pomocą rejestratora IP umożliwiającym podłączenie do 16 megapikselowych kamer o maksymalnej rozdzielczości zapisu do 5M. Rejestrator musi umożliwiać instalację minimum dwóch dysków twardych, na potrzeby aktualnie projektowanej instalacji przyjęto instalację jednego dysku twardego o pojemności minimum 3TB. Rejestrator oraz zasilacze sieciowe należy umieścić w szafie rack SK 19 w miejscu wyznaczonym na urządzenia do telewizji przemysłowej w pomieszczeniu xero przy gabinecie wicedyrektora.Zaleca się aby zarówno kamery oraz rejestrator pochodziły od jednego producenta z uwagi na ograniczenia licencyjne oraz współpracę kamer z rejestratorem za pomocą protokołu ONVIF w ograniczonej funkcjonalności. Wszystkie podłączenia i instalację urządzeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczno - rozruchową dostarczoną przez producenta systemu. Konfigurację programową (ilość rejestrowanych klatek na s, tryb zapisu itp.) należy uzgodnić z użytkownikiem systemu. 9. Z uwagi na złożoność zadania szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki od 8 do 12 do SIWZ, powyżej wymieniono tylko podstawowe roboty niezbędne do wykonania w ramach zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. Ilekroć w dokumentacji podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji oraz poniesie koszty tych zmian.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00gr) 2. Wadium można wnieść w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. O Włodawa 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158. W tytule wpłaty zaleca się wpisanie: Wadium na boisko szkolne przy SP2- ZPA.271.22.2016.MJ. 4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli środki w pełnej kwocie (wartości) znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, lub Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, np. poręczenie, gwarancje w terminie przewidzianym na składanie ofert.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wlodawa.eu
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-09 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Miejski we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa - sekretariat
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf