ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja budynku parterowego przy ul. A.Chmielowskiego 6 - DPS, ul. Krakowska 55.

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-066 Kraków, ul. Krakowska 55
 • Telefon/fax: tel. 012 4306317 , fax. 012 4306212
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej , ul. Krakowska 55 55, 31-066 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4306317, fax. 012 4306212, REGON: 00029299400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpskrakowska.krakow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku parterowego przy ul. A.Chmielowskiego 6 - DPS, ul. Krakowska 55.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Modernizacja budynku parterowego przy ul. A.Chmielowskiego 6 - DPS, ul. Krakowska 55. Zadanie pn. Modernizacja budynku parterowego przy ul. A.Chmielowskiego 6 - DPS, ul. Krakowska 55 polega na wykonaniu robót budowlanych w budynku parterowym, niemieszkalnym znajdującym się na dz. nr 54/7 obr. 216 Śródmieście, w celu dostosowania budynku do potrzeb DPS i osób niepełnosprawnych. Zakres robót Wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeń wraz z przebiciami (usuniecie istniejących drzwi, wyposażenia łazienkowego). Usunięcie istniejących warstw posadzkowych w pomieszczeniu wiatrołapu, łazienki i fragment w pomieszczeniu nr 1. Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z ułożeniem prawidłowych warstw m.in. izolacji poziomej oraz robot wykończeniowych posadzkowych. Roboty murowe związane z budowa ściany działowej pomieszczenia łazienki oraz przebudową ściany pomieszczenia wiatrołapu. Wymiana tynków wewnętrznych na fragmentach, wykonanie sufitów podwieszanych. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi zewnętrznych wejściowych. Wykonanie warstw podłogowych z izolacjami wraz z posadzkami. Renowacja istniejącego parkietu. Roboty wykończeniowe. Modernizacja instalacji sanitarnej (wod - kan) i elektrycznej oraz C.O Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ, którego elementami są: a. Projekt budowlano-wykonawczy wraz z zestawieniem stolarki drzwiowej. b. Przedmiar robót. c. Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 11.08.2016r. godzina 10:00. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu wpłacone przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 2892 0000 5302 0589 8806 w tytule przelewu należy wpisać: wadium do przetargu DPS/TG/pn/1/2016 -przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utrzymaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie, która powinna zostać opisana : wadium do przetargu DPS/TG/pn/1/2016. 7. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z atr. 45 ustawy Pzp.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dpskrakowska.krakow.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, 31 - 066 Kraków, sekretariat.
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf