ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja chodników na terenie miasta Nowy Tomyśl na ulicach: Łąkowej, Zbąszyńskiej, Szpitalnej - Nowej, Kościuszki, Janusa - Wiatrakowej

 • Zamawiający: Urząd Miejski
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
 • Telefon/fax: tel. 61 4426600, 4426641 , fax. 61 4422754
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miejski , ul. Poznańska 33 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, fax. 61 4422754, REGON: 00052693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowytomysl.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja chodników na terenie miasta Nowy Tomyśl na ulicach: Łąkowej, Zbąszyńskiej, Szpitalnej - Nowej, Kościuszki, Janusa - Wiatrakowej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodników na terenie miasta Nowy Tomyśl na ulicach: Łąkowej, Zbąszyńskiej, Szpitalnej - Nowej, Kościuszki, Janusa - Wiatrakowej obejmująca: 1)Roboty przygotowawcze: a)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b)Rozbiórki elementów dróg, 2)Roboty ziemne: a)Roboty ziemne wykonywane koparkami, b)Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi, 3)Krawężniki: a)Wykonywanie rowka 30xx30 pod ławy, b)Wykonanie ław betonowych z oporem, c)Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 4)Ścieki: a)Wykonanie rowka 25x25 pod ławę, b)Wykonanie ławy pod ściek, c)Wykonanie ścieku ulicznego, 5)Budowa chodnika: a)Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika, b)Ustawienie obrzeża betonowego, c)Wykonanie podbudów betonowych, d)Regulacja mediów, e)Instalowanie znaków, f)Ułożenie chodnika z kostki betonowej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót załącznik nr 7 do SIWZ i w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 8 do SIWZ oraz w Przedmiarach Robót załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł 11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 11.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Modernizację chodników na terenie miasta Nowy Tomyśl na ulicach: Łąkowej, Zbąszyńskiej, Szpitalnej - Nowej, Kościuszki, Janusa - Wiatrakowej. 11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 28 Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji i rękojmi
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowytomysl.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, Sekretariat, pokój 28
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf