ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja trybun na stadionie Deyny

 • Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
 • Telefon/fax: tel. 58 5306006 , fax. 58 5306111
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański , ul. Gdańska 6 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5306006, fax. 58 5306111, REGON: 00052524000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja trybun na stadionie Deyny
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót budowlanych: 1. Demontaż siedzisk gornej trybuny sektora C i D 2. Prace rozbiórkowe górnej trybuny sektora C, od 16-18 cm warstwy betonu w przejściu i izolacji przeciwwodnej, 3. Prace rozbiórkowe górnej trybuny sektora D, ok 9 cm warstwy betonu w przejściu, izolacji termicznej ze styropianu gr 5 cm i izolacji przeciwwodnej, 4. Wywiezienie i utylizacja odpadów z rozbiórek, 5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej istniejącego stropu 2 warstwy papy termozgrzewalnej, 6. Wykonanie termoizolacji istniejącego stropu oraz mostka termicznego przy wieńcu z 5 cm styroduru XPS300, 7. Wykonanie wylewki ze spadkiem 1,5% betonowej z betonu C20-25 ze zbrojeniem rozproszonym o gr.min.7cm, 8. Prace wykończeniowe m.in. obróbki blacharskie itp. 9. Dostawa wraz z montażem trybun prefabrykowanych wraz z projektem z branży konstrukcyjnej. 10. Ponowny montaż siedzisk
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie: 10000,00 zł zgodnie z pkt 7 SIWZ
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Termin zakończenia robót
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starogard.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-12 godzina: 10:30, miejsce: Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 pokój 1
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf