ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Odtworzenie elementów zieleni wraz z małą architekturą oraz odtworzenie punktu gromadzenia odpadów przy Pl. Ks. J Gustkowicza w ramach zadania rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
 • Telefon/fax: tel. 058 3205100 , fax. 058 3205105
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska , ul. Żaglowa 11 11, 80-560 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3205100, fax. 058 3205105, REGON: 00016837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie elementów zieleni wraz z małą architekturą oraz odtworzenie punktu gromadzenia odpadów przy Pl. Ks. J Gustkowicza w ramach zadania rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Odtworzenie elementów zieleni wraz z małą architekturą oraz odtworzenie punktu gromadzenia odpadów przy Pl. Ks. J Gustkowicza w ramach zadania rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. 2. Celem realizacji zadania jest: a) realizacja punktu gromadzenia odpadów komunalnych w postaci wolnostojącego punktu gromadzenia odpadów przy ul. Pl. Ks. J. Gustkowicza; b) zagospodarowanie istniejącego, obecnie zdegradowanego terenu na zapleczu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Pl. Ks. J. Gustkowicza nr 1-5 i ul. Wolności 22, 22A, 22B; c) wykonanie dojść pieszych i chodników, częściowe utwardzenie działki przy pomocy krat trawnikowych; d) ustawienie ławek i koszy na śmieci; e) mikroniwelacja terenu, wykonanie trawników i nasadzeń. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wykonania wycinki istniejących drzew i krzewów. 3. Zakres rzeczowy zamówienia: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 2) Roboty ziemne i nawierzchniowe. 3) Mała architektura. 4) Roboty budowlane (punkt gromadzenia odpadów). 5) Zabezpieczenie istniejących sieci. 6) Zieleń wraz z robotami pielęgnacyjnymi.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. Nr 42, poz. 359 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/132/2016/EP. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium - Odtworzenie elementów zieleni wraz z małą architekturą oraz odtworzenie punktu gromadzenia odpadów przy Pl. Ks. J. Gustkowicza w ramach zadania rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku, nr referencyjny I/PN/132/2016/EP. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-09 godzina: 10:00, miejsce: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo) ), II piętro, kancelaria pokój nr 1
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf