ZamowieniaPubliczne.edu.pl


POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA DACHU, ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH W BUD. NR 9 W RADNICY. SPRAWA NR 73/PN/2016.

 • Zamawiający: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Obrońców Stalingradu 10
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404 , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy , ul. Obrońców Stalingradu 10 10, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 261 672 404, fax. 261 672 556, REGON: 08051914500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA DACHU, ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH W BUD. NR 9 W RADNICY. SPRAWA NR 73/PN/2016.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - naprawa dachu i odnowienie powłok malarskich w bud. nr 9 w Radnicy. W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi : 1) wykonanie gładzi gipsowej ścian, 2) malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną, 3) wymiana instalacji elektrycznej, 4) wymiana rozdzielni elektrycznej, 5) wymiana rynien i rur spustowych, 6) wymiana instalacji odgromowej, 7) krycie dachu papą termozgrzewalną, 8) transport i utylizacja odpadów z rozbiórki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Warunki Techniczne - załącznik nr 2 Przedmiary - załącznik nr 3
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.44wog.wp.mil.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-08 godzina: 12:00, miejsce: 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Obrońców Stalingradu 10 66 - 600 Krosno Odrzańskie Kancelaria Jawna
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf