ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa części ulicy Dominikańskiej i 3-go Maja w Górze Kalwarii etap II - skwer przy ul. Dominikańskiej

 • Zamawiający: Gmina Góra Kalwaria
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414, REGON: 01327113400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorakalwaria.pl.
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części ulicy Dominikańskiej i 3-go Maja w Górze Kalwarii etap II - skwer przy ul. Dominikańskiej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skweru przy ul. Dominikańskiej i 3-go Maja w Górze Kalwarii dz. nr 3/1 i 3/3 obręb 1 - 02 Przebudowa skweru polega na: - przebudowie elementów drogowych z klinkieru, - przebudowie sieci energetycznych, - przebudowie sieci sanitarnych, - urządzenie zieleni, a/ przebudowa elementów drogowych; - rozbiórka istniejących i budowa chodników z klinkieru - budowa krawężników kamiennych 15x30 na ławie betonowej z oporem, - budowa obrzeża z tworzywa sztucznego - budowa warstwy odsączającej grub. 15 cm, - budowa podbudowy pod chodniki z kruszywa łamanego grubości 15 cm, - budowa nawierzchni z klinkieru 50x220x45 z wypełnieniem spoin piaskiem, - w-wa wegetatywna pod nawierzchnię trawiastą grub. 15 cm, - nawierzchnia trawiasta - trawnik z rolki, - dostawa i montaż ławek bez oparcia szt. 23, - dostawa i montaż stojaków na rowery szt.17 - dostawa i montaż kosza na odpadki szt. 2 b/ budowa sieci elektrycznych - demontaż istniejącego oświetlenia , montaż kabli ziemnych - montaż 3 sztuk lamp O-2 z uchwytami na flagi - montaż 24 kpl. lamp O-3, - montaż 2 sztuk lamp O-4, c/ budowa sieci sanitarnych - montaż rurociągów z rur PE SDR 17 PN 10, - montaż studni rewizyjnej i średnicy 1200mm głębokość 1.0m, z osadnikiem, włazów żeliwnych typ ciężki d-400 z wodomierzem skrzydełkowym, - nawodnienie kroplujące na powierzchni około 691m?, - nawodnienie ręczne na powierzchni około 1150m2, - dostarczenie przewodu gumowego o średnicy 25mm ze zraszaczem na bębnie o dł. min. 150mb. d/ zieleń Tilia cordata wys. 500-700cm,korona 200-300cm, Acer pensylvanicum wys. 350-400cm, korona 200-300cm, Cornus alba Sibirica wys. 40-60cm, Cotoneaster lucidus wys. 40-60cm, Weigela florida Nana Purpurea wys. 40-60 cm, Miskanthus sienensis Ferner Osten e/ pozostałe elementy zamówienia; - dokumentacja powykonawcza z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą - 2 egz, - istniejące lampy oświetleniowe do złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - kostka z rozbiórki do złożenia na paletach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - grunt pozyskany z rozbiórek do złożenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Uwaga: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi kształtowanie koron istniejących drzew. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy! Wykonawca w cenie oferty powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do wykonaniem inwestycji. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją przedmiotu zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: oferowany okres gwarancji i rękojmi
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorakalwaria.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-16 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf