ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą

 • Zamawiający: Gmina Słupno
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8A
 • Telefon/fax: tel. 024 2679560, 2679584 , fax. 024 2612977
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Słupno , ul. Miszewska 8A 8A, 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2679560, 2679584, fax. 024 2612977, REGON: 61101599700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupno.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą jest przebudowa drogi gminnej w Mirosławiu i Gulczewie Starym wraz z budową infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego oraz oświetlenia drogowego w Gulczewie Starym, Mirosławiu i Cekanowie w gminie Słupno.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 70.000,00 zł, (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugslupno.bip.org.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-12 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno pok. nr 13 (sekretariat)
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf