ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 206/1 obręb Ruś, gmina Stawiguda do gruntów rolnych - etap I w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej o nr. ewid. 206/1 obręb Ruś gmina Stawiguda

 • Zamawiający: Gmina Stawiguda
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
 • Telefon/fax: tel. 089 5126475 , fax. 089 5126910
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Stawiguda , ul. Olsztyńska 10 10, 11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5126475, fax. 089 5126910
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiguda.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 206/1 obręb Ruś, gmina Stawiguda do gruntów rolnych - etap I w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej o nr. ewid. 206/1 obręb Ruś gmina Stawiguda
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 206/1 obręb Ruś, gmina Stawiguda do gruntów rolnych - etap I w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej o nr. ewid. 206/1 obręb Ruś gmina Stawiguda. Roboty budowlane obejmować będą odcinek o długości 500 m i polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej dla ruchu KR2 - szerokość 3,5 m z wykonaniem mijanek umożliwiających wymijanie pojazdów na drodze o jezdni jednopasmowej. Wykonanie odwodnienia. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 2.1. Dokumentacja projektowa [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 2.3. przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ]. 3. Z uwagi na ukształtowanie terenu transport możliwy będzie tylko małymi pojazdami. 4. Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie objętym zamówieniem.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium w wysokości : 6200,00 zł z dopiskiem Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 206/1 obręb Ruś, gmina Stawiguda do gruntów rolnych - etap I. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na konto Zamawiającego z dopiskiem: Wadium - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 206/1 obręb Ruś, gmina Stawiguda do gruntów rolnych - etap I 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) sposób przekazania: w siedzibie zamawiającego - pokój nr 14 ; Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 12.08.2016r. godz. 11 : 45. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Warunki rękojmi
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.stawiguda.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-12 godzina: 11:45, miejsce: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda w pokoju nr 18 - sekretariat.
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf