ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i modernizacja pomieszczeń nr 3, 4, 5 oraz 9, 10 i 11 budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku - postępowanie nr PTO.2370.2.2016

 • Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Legionów 12A
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4380530 , fax. 0-77 4380545
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku , ul. Legionów 12A 12A, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 0-77 4380530, fax. 0-77 4380545, REGON: 53141965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazprudnik.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja zespolona

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń nr 3, 4, 5 oraz 9, 10 i 11 budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku - postępowanie nr PTO.2370.2.2016
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń nr 3,4,5 oraz 9,10 i 11 budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul. Legionów 14 w Prudniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Załącznik nr 1 - projekt budowlany, b) Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) Załącznik nr 3 - przedmiary robót. Budynek magazynowo-garażowy Komendy Powiatowej PSP zlokalizowany w Prudniku przy ulicy Legionów 14 znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawców minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wysokość wadium wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, tj.: Bank Spółdzielczy w Prudniku 50 8905 0000 2000 0002 3461 0004 z podaniem tytułu WADIUM: Postępowanie nr PTO.2370.2.2016 Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony w kasie Komendy Powiatowej PSP w Prudniku: w godz. 8.00 do 12.00 lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt). Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia złożenia dokumentu w kasie. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 10, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr PTO.2370.2.2016 na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Prudniku. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazprudnik.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-17 godzina: 12:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Legionów 12a, 48-200 Prudnik, Sekretariat (I piętro, pok. 205)
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf