ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i remont lokali w celu utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Milanówek

 • Zamawiający: Urząd Miasta Milanówka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
 • Telefon/fax: tel. 022 7583061 w. 109 , fax. 022 7248039
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta Milanówka , ul. Kościuszki 45 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, fax. 022 7248039
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont lokali w celu utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Milanówek
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowa i remont lokali w celu utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Milanówek. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Zadanie nr 1. Remont lokali mieszkalnych komunalnych nr 3 i 8 z przystosowaniem na lokale socjalne oraz wykonanie robót zewnętrznych elewacyjnych budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku. Zakres prac - Lokal nr 3: Skucie zawilgoconych tynków, osuszenie i odgrzybienie ścian, wykonanie tynków cementowo - wapiennych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, instalacji grawitacyjnej, montaż kominka z turbiną i nadmuchem do wszystkich pomieszczeń, wykonanie nowej podłogi, remont łazienki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń sanitarnych i kuchennych, malowanie ścian i sufitów, wykonanie wykładzin ściennych, naprawa posadzek pod schodami klatki schodowej; Zakres prac - Lokal nr 8: Rozbiórka ścianek działowych konstrukcji lekkiej, demontaż urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wywiewek wentylacyjnych. Skucie zawilgoconych tynków, osuszenie i odgrzybienie ścian, wykonanie tynków cementowo - wapiennych, montaż ścianek gipsowo-kartonowych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, podłóg, remont łazienki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, wykonanie wykładzin ściennych, montaż urządzeń sanitarnych i kuchennych. Zakres prac - Roboty zewnętrzne: Demontaż drzwi zewnętrznych, rozbiórka betonowego podjazdu dla niepełnosprawnych, rozbiórka lukarny na dachu dobudówki, demontaż rynny i rur spustowych. Montaż drzwi zewnętrznych i okna, wykonanie daszku nad wejściem oraz pochylni dla niepełnosprawnych, docieplenie ścian zewnętrznych dobudówki, uzupełnienie deskowania i pokrycia dachowego, montaż rynny i rury spustowej. 2. Zadanie nr 2. Remont lokali mieszkalnych komunalnych nr 5 i 6 z przystosowaniem na lokale socjalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku. Zakres prac - Lokal nr 6: Rozbiórka ścianek działowych konstrukcji lekkiej oraz boazerii, demontaż instalacji wew. wodno-kanalizacyjnej, urządzeń sanitarnych, paneli styropianowych na suficie, stolarki okiennej i drzwiowej, kotła grzewczego, grzejników, wywiewek wentylacyjnych, usunięcie wykładziny zmywalnej i płyty paździerzowej z podłogi oraz płytek ceramicznych w łazience. Skucie zawilgoconych tynków, osuszenie i odgrzybienie ścian, skrobanie i przecierka tynków oraz wykonanie nowych cementowo - wapiennych, montaż ścianek gipsowo - kartonowych, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu nad piętrem, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaż nowego kotła grzewczego na paliwo stałe, nowych grzejników, wykonanie podłóg, malowanie ścian i sufitów, remont łazienki, montaż urządzeń sanitarnych i kuchennych. Roboty zewnętrzne (balkon): Zdjęcie płytek ceramicznych i ułożenie nowych, wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej, wykonanie hydroizolacji, podwyższenie balustrady balkonu, naprawa tynku ściany budynku pod płytą balkonową. Zakres prac - Lokal nr 5: Rozbiórka ścianek działowych konstrukcji lekkiej, demontaż wskazanych w dokumentacji płyt gipsowo - kartonowych, skucie tynków wewnętrznych ścian, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż paneli ściennych oraz glazury, instalacji elektrycznej, wew. wodno - kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych, kuchni węglowej i instalacji c.o. z grzejnikami, wywiewek wentylacyjnych, usunięcie wykładziny z podłogi i demontaż paneli. Skucie zawilgoconych tynków, osuszenie i odgrzybienie ścian, skrobanie i przecierka tynków oraz wykonanie nowych, montaż ścianek gipsowo - kartonowych, wykonanie sufitów podwieszonych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaż nowego kotła grzewczego na paliwo stałe, montaż instalacji c.o., wykonanie warstwy podłogowej, malowanie ścian i sufitów, montaż urządzeń sanitarnych i kuchennych. 3. Zadanie nr 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych, izolacja ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku. Zakres prac - Prace rozbiórkowe: skucie gzymsu, rozbiórka schodów zewnętrznych i cokołu w elewacji wschodniej, demontaż rynien i rur spustowych. Zakres prac: Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, remont dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia, termoizolacja ścian zewnętrznych. Remont schodów betonowych zewnętrznych dla lokalu nr 5, wykonanie opaski betonowej wokół budynku. 4. Zadanie nr 4. Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe - ul Wojska Polskiego 85 w Milanówku. Zakres prac - Prace rozbiórkowe: Rozbiórka ścianek działowych, demontaż obudowy ściennej płytami, wykucie otworu drzwiowego, demontaż instalacji wew. wod-kan i urządzeń sanitarnych, stolarki okiennej i drzwiowej, usunięcie wykładziny zmywalnej, rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych. Zakres prac: Zamurowanie otworu drzwiowego, skrobanie i przecierka tynków ścian murowanych, naprawa ubytków, montaż ścianek gipsowo-kartonowych, wykonanie sufitu podwieszonego i wentylacji grawitacyjnej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, kotła grzewczego i instalacji c.o. z grzejnikami, wykonanie podłóg, malowanie ścian i sufitów oraz części ściany zewnętrznej, montaż urządzeń sanitarnych i kuchennych. 5. Zadanie nr 5. Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe - ul. Piłsudskiego 9 w Milanówku. Zakres prac: Wydzielenie nowych pomieszczeń ściankami lekkimi gipsowo-kartonowymi, remont dachu, wykonanie okien połaciowych i nowego komina systemowego, rozprowadzenie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod-kan i c.o., wykonanie wentylacji grawitacyjnej i wykładzin ściennych, remont podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian, montaż kotła grzewczego, urządzeń sanitarnych i kuchennych. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ; 2. Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 3. Dokumentacji projektowej, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 09.08.2016 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.milanowek.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-09 godzina: 12:15, miejsce: w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro.
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf