ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w km 0+000 - 1+100 w m. Tłumaczów.

 • Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28
 • Telefon/fax: tel. 071 39 17 103, 39 17 104 , fax. 071 3917105
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu , ul. Krakowska 28 28, 50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, fax. 071 3917105, REGON: 00125517900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dsdik.wroc.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa jednostki samorzątu terytorialnego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w km 0+000 - 1+100 w m. Tłumaczów.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 385, kategoria ruchu KR-2 w miejscowości Tłumaczów od granicy państwa na odcinku 1,1 km. Zakres robót przewidziany w zamówieniu: Jezdnia Projektowany remont drogi mieścić się będzie w istniejącym pasie drogi nr 385. Ze względu na konieczność dowiązania wysokościowego jezdni do istniejącego przyległego terenu projektuje się rozebranie istniejącej, nienośnej konstrukcji jezdni, nawierzchnia bitumiczna zostanie zfrezowana, koryto będzie pogłębione a powyższy odcinek jezdni uzyska całkowicie nową konstrukcję, pozostając na obecnym poziomie wysokościowym. Nowa konstrukcja jezdni będzie składała się z następujących warstw: warstwa ścieralna z SMA11 o grubości 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6cm na odcinku ograniczonym krawężnikami wymiana konstrukcji na całej szerokości jezdni, na pozostałym odcinku na krawędzi warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 o grubości 20cm stabilizacja cementem grubości 15cm (mieszanka dostarczona z wytwórni) Na prostych odcinkach w planie należy ukształtować daszkowy przekrój poprzeczny jezdni o spadku 2%, natomiast na łukach poziomych zastosować jednostronne pochylenia poprzeczne jezdni wskazane w Rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie Dz.U. nr 43, poz.430 z 1999r w § 21 ust.3 pkt.2 lit. c) dla dróg klasy Z, L i D przy prędkości projektowej 50km/h. Pobocza Dla robót polegających na wykonaniu poboczy należy: w miejscu przewidywanego pobocza należy dokonać ścinki dla pozbycia się naniesionych pyłów, resztek organicznych itp., a następnie ułożyć warstwę z frezowiny uzyskanej z frezowania odcinka drogi . Spadki poprzeczne dla poboczy na prostych odcinkach wykonać 6%, na łukach poziomych - o spadku jak na jezdni. Odwodnienie Obecnie funkcjonujący system odwodnienia zostanie zachowany. Droga odwadniana będzie albo powierzchniowo przez system rowów przydrożnych oraz przepustów pod drogą i zjazdami (na odcinkach, które obecnie są tak odwadniane), albo poprzez istniejące kratki uliczne (na odcinkach, które obecnie są tak odwadniane). Oznakowanie poziome Projektuje się malowanie linii ciągłych krawędziowych o szerokości 12cm na odcinków bez krawężnioków i linie segregacyjne zgodnie z oznakowaniem istniejącym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dsdik.wroc.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-19 godzina: 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28, Kancelaria (parter).
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf