ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Roboty budowlane-Budynek Przedszkola Gminnego w Sianowie - cześć 2

 • Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78-230 Karlino, ul. Szymanowksiego 17
 • Telefon/fax: tel. 094 3117247 , fax. 094 3117116
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty , ul. Szymanowksiego 17 17, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3117247, fax. 094 3117116, REGON: 33005224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parseta.org.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: Związek komunalny

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane-Budynek Przedszkola Gminnego w Sianowie - cześć 2
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie instalacji c.o. i instalacji kolektorów słonecznych w budynku Przedszkola Gminnego w Sianowie, ul. Słowackiego 3, na działce nr 678, woj. zachodniopomorskie, w szczególności: 1) Demontaż istniejącej instalacji c.o.; 2) Montaż grzejników i armatury grzejnikowej; 3) Rozprowadzenie przewodów; 4) Podłączenie grzejników; 5) Płukanie i próba ciśnieniowa instalacji c.o; 6) Wykonanie izolacji rurociągów; 7) Uruchomienie i regulacja pracy instalacji c.o.; 8) Montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji wsporczej na dachu budynku; 9) Montaż i układania izolowanych rur i armatury instalacyjnej; 10) Wpięcie projektowanej instalacji do instalacji do instalacji istniejącej; 11) Wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających prawidłowe działanie; 12) Zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku, obróbka blacharska rur na dachu, przywrócenie do stany pierwotnego uszkodzonych przegród; 13) Uruchomienie układu i regulacja; 14) Dostawa pokrowca na kolektor słoneczny służącego w okresach braku odbioru wody użytkowej
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 3 000,00zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: - nr konta:29 1020 2791 0000 7002 0104 0690 5. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.parseta.org.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 13:00, miejsce: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78 - 230 Karlino - sekretariat
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf