ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Roboty budowlane w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie przy al. 29 Listopada 102

 • Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9
 • Telefon/fax: tel. 12 617 88 88 , fax. 12 410 43 90
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie , ul. Ułanów 9 9, 31-450 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 617 88 88, fax. 12 410 43 90, REGON: 00055362100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeo.krakow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie przy al. 29 Listopada 102
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie przy al. 29 Listopada 102. Budynek wpisany jest do ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,-zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeo.krakow.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-26 godzina: 10:30, miejsce: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, Kraków - dziennik podawczy/sekretariat.
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf