ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2

 • Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
 • Telefon/fax: tel. 91 4809400 , fax. 91 4809575
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 1/2 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, fax. 91 4809575, REGON: 00014512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych (nawierzchnia) i murowych; Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych przy odkrywaniu odcinkami istniejących ścian fundamentowych; Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych (przygotowanie podłoża, uszczelnienie masą polimerowo-bitumiczną, docieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), montaż foli kubełkowej); Zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni; Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły. Termin wykonania zamówienia wynosi 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót. (Przewidywany termin przekazania frontu robót - w dniu podpisania umowy). Uwaga: Roboty objęte zamówieniem zostały wykazane w Przedmiarze Robót (Zał. nr 12 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiaru, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt Wykonawczy (zał. nr 10 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 11 do SIWZ), Przedmiar Robót - pomocniczo (zał. nr 12 do SIWZ), 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych). 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu (szczególnie zalecaną z uwagi na remontowy charakter robót). Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem w/w wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowej (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 27.07.2016 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AR/272-06/16 na Roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-05 godzina: 10:30, miejsce: Akademia Morska w Szczecinie Kancelaria pok. nr 73A ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf