ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Roboty remontowe w budynkach sądów okręgu kaliskiego

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 13
 • Telefon/fax: tel. 062 7657700 , fax. 62 7657714
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Sąd Okręgowy , Al. Wolności 13 13, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7657700, fax. 62 7657714, REGON: 00057062500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalisz.so.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w budynkach sądów okręgu kaliskiego
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w następujących budynkach sądów okręgu kaliskiego: a. w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21b w zakresie: wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót, b. w budynku Sądu Rejonowego w Krotoszynie przy ul. Sienkiewicza 11 w zakresie: remont pomieszczeń biurowych (wymiana posadzek oraz malowanie pomieszczeń) oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót, c. w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 9a w zakresie: remont korytarzy i klatki schodowej, modernizacja pomieszczenia sanitariatu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót, d. w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul. 21 Stycznia 4 w zakresie: remont korytarzy i klatki schodowej (wymiana posadzek oraz malowanie pomieszczeń), remont pomieszczeń gospodarczych oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót, e. w budynku Sądu Okręgowego Kaliszu przy Al. Wolności 13 w zakresie remont pomieszczeń biurowych (wymiana posadzek oraz malowanie pomieszczeń), remont sanitariatów, wykonanie drenażu budynku, wykonanie chodnika z kostki betonowej na oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, użytych urządzeń i materiałów został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 1-2 do niniejszej SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budynków, w których mają być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia. 3. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a. przedmiar robót - Wykonanie zagospodarowania terenu w Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21b (załącznik 1a), b. przedmiar robót - Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Krotoszynie przy ul. Sienkiewicza 11 (załącznik 1b), c. przedmiar robót - Roboty remontowe pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 9a (załącznik 1c), d. przedmiar robót - Roboty remontowe klatki schodowej i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul. 21-Stycznia 4 (załącznik 1d), e. przedmiar robót - Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego Kaliszu przy Al. Wolności 13 (załącznik 1e), f. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik 2). 4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 5. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań (równoważnych) pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość do zabudowy) - niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od terminu odbioru końcowego. 8. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu zapewnienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy pracowników świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to: roboty branży budowlanej w zakresie remontu pomieszczeń wyszczególnione w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do mniejszej SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy zamawiającego BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w ust. 3 pkt. b) - e) SIWZ wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w siedzibie zamawiającego na biurze Podawczym. 6. Beneficjentem wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt. b) - e) SIWZ musi być Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz. 7. Z treści wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego z warunków zatrzymania wadium wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w terminie związania z ofertą. Gwarancja lub poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta lub poręczyciela dotyczącego pisemnego żądania zapłaty. 8. Gwarancja lub poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać sposób reprezentacji gwaranta lub poręczyciela. Do gwarancji lub poręczenia należy dołączyć stosowne dokumenty, z których wynika upoważnienie do podpisania przez daną osobę gwarancji lub poręczenia. Dokumenty te mogą być załączone w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu gwaranta lub poręczyciela.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kalisz.so.gov.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-05 godzina: 08:30, miejsce: Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, biuro podawcze, pok. 49, parter
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf