ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Roboty związane z modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gliwicach - dostosowanie lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych

 • Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Gomułki 16a
 • Telefon/fax: tel. 0-32 270-88-04 , fax. 0-32 270-88-04
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 , ul. Gomułki 16a 16a, 44-121 Gliwice, woj. śląskie, tel. 0-32 270-88-04, fax. 0-32 270-88-04, REGON: 27808256000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso13.gliwice.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka oświatowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty związane z modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gliwicach - dostosowanie lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówieniem publicznym objęte sa roboty remontowo-budowlane związane z: dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby lokali wyborczych wraz z likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie prac malarskich po modernizacji instalacji elektrycznej na parterze w segmencie IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - dokumentacji projektowej: Dostosowanie parteru segmentu IV w budynku Szkoły na potrzeby lokali wyborczych z dostępem dla osób niepełnosprawnych , opracowanej przez RENSTUDIO - Szymon Rendchen, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie rzeczowym określonym w przedmiarze robót załączniku nr 5 SIWZ - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 4 do SIWZ - przedmiarze robót, stanowiących załaczniki nr 5 do SIWZ Przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych placówkach oświatowych. Wykonanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki. Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia szkoły i w tym celu m.in.: - zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w trakcie realizacji robót - na bieżąco będzie utrzymywał porządek - dokona odpowiedniego zabezpieczenia wyposażenia części budynku, w obszarze prowadzonych prac Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanych ww. dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, ze wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. - Wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamówienia_publiczne_jednostek_miejskich
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-04 godzina: 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, 44-121 Gliwice, ul.Gomułki 16a sekretariat pok. 39
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf