ZamowieniaPubliczne.edu.pl


SVA-NDM/4620-82/16: Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pajdaka w 10 w Warszawie

 • Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 6
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: SINEVIA Sp. z o.o. , ul. Ignacego Paderewskiego 6 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04, REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinevia.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SVA-NDM/4620-82/16: Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pajdaka w 10 w Warszawie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pajdaka 10 w Warszawie w następującym zakresie: 1) Ocieplenie powierzchni dachu oraz daszku nad pomieszczeniem technicznym wraz z wymianą pokrycia dachowego w tym: a) przygotowanie podłoża, b) montaż termoizolacji, c) wykonanie warstwy wykończeniowej, d) wymiana wpustów dachowych wody deszczowej, e) wykonanie obróbek przy wpustach dachowych wody deszczowej. 2) Remont kominów i wymiana obróbek blacharskich kominów i ścianek attykowych w tym: a) remont trzonów kominowych, b) wykonanie opaski z obróbki blacharskiej, c) wykonanie kratek zabezpieczających boczne otwory wentylacyjne, d) remont czap kominowych wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, e) remont attyki wraz z wykonaniem obróbek blacharskich. Zakres zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sinevia.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 12:30, miejsce: SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6, w kancelarii na pierwszym piętrze
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf