ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nehrybce

 • Zamawiający: Gmina Przemyśl
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1
 • Telefon/fax: tel. 016 6704800 w. 34
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Przemyśl , ul. Borelowskiego 1 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6704800 w. 34, REGON: 65090029800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaprzemysl.home.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nehrybce
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w gminie Przemyśl - Zespół Szkół w Nehrybce. Charakterystyka stanu istniejącego. Istniejący budynek Zespołu szkól w Nehrybce to obiekt wybudowany w latach 1962-1964. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z płaskim stropodachem. Konstrukcja budynku oraz stropodach wykonana w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne oraz ściany wewnętrzne murowane, stropy prefabrykowane, dach w postaci płaskiego stropodachu niewentylowanego. Ściany fundamentowe w postaci ścian murowanych grubości 66 cm ścienny zewnętrzne nie posiadają pionowej izolacji przeciwwilgociowej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej grubości 55 cm, zarówno poniżej terenu jak i na całej wysokości elewacji nieocieplone, Ściany wewnętrzne nośne o zróżnicowanej grubości 25 cm + tynk obustronny oraz 38+ tynk obustronny, wszystkie ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej. Stropy miedzy kondycyjne prefabrykowane gęsto żebrowe DZ-5. Strop DZ-5 nad kondygnacją 1 pietra stanowi jednocześnie konstrukcję stropodachu płaskiego wentylowanego. Stolarka okienna w całości wymieniona na nową z PCV. Drzwi wejściowe aluminiowe, drzwi wewnętrzne płytowe drewniane. Pozostały do wymiany na nowe drzwi od strony południowej. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Ciepło dostarczane z kotła gazowego BEPIS 93 kW z 1993 r., który pracuje w układzie zamkniętym. Kocioł zasila instalację grzewczą w budynku. Instalacja c.o. dwururowa z rur stalowych z rozdziałem dolnym w układzie zamkniętym. Grzejniki stalowe prowadzone częściowo na powierzchni nieizolowane, częściowo w posadzce izolowane. Instalacja wykonana z rur stalowych z grzejnikami stalowymi płytowymi. Obiekt objęty termomodernizacją jest w takim stanie technicznym, który wymaga poprawy i modernizacji. Brak docieplenia ścian, stara instalacja i zużyty piec centralnego ogrzewania powoduje nadmierne straty ciepła, co wiąże się ze zwiększonymi kosztami użytkowania budynku. Budynek pełni funkcje typowo oświatową z tym, że od strony wschodniej na poziome 1 pietra zlokalizowany jest lokal mieszkalny. Obiekt funkcjonalnie podzielony jest niejako na dwie części. Główna część administracyjna wraz z zapleczem sanitarnym oraz salą gimnastyczną usytuowana jest w segmencie zachodnim, w węższym segmencie wschodnim znajdują się klasy szkolne oraz zaplecze kuchenne. Główne wejście do budynku od strony północnej segmentu zachodniego. W budynku na dwóch kondygnacjach zlokalizowanych jest 10 sal lekcyjnych o średniej pow. użytkowej około 36 m2. W poziomie parteru znajduje się mała biblioteka o pow. około 15 m2, zaplecze kuchenne o pow. 38,46 m2 oraz 6 sal lekcyjnych. W poziomie 1 pietra zlokalizowana jest sala gimnastyczna o pow. użytkowej około 78 m2, pomieszczenia administracyjne, 4 sale lekcyjne w tym sala komputerowa oraz wspomniany lokal mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 40,55 m2. Dane ogólne budynku. Pow. zabudowy 556,80 m2, Pow. użytkowa 758,79 m2, Pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 40,55 m2, Powierzchnia netto budynku 965,13 m2, Pow. całkowita 1253,14 m2,Kubatura netto 2974 m3,Kubatura brutto 4440 m3,Wysokość budynku 8,25 m,Ilość kondygnacji 3. Rodzaj systemu grzewczego budynku - instalacja c.o. zasilana z kotłowni własnej. Zakres termomodernizacji budynku Zespołu szkół w Nehrybce obejmuje wykonanie wykopów wokół budynku w celu odsłonięcia ścian fundamentowych, oczyszczenie ścian fundamentowych i uzupełnienie ubytków, wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych, docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstradowanego XPS gr. 6 cm, ułożenie folii kubełkowej, zasypanie wykopów,demontaż rur spustowych, docieplenie cokołu powyżej terenu,wymiana drzwi - 1 szt.,docieplenie ścian budynku metodą Lekka mokrą styropian gr. 15 cm,docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej grubość warstwy 25 cm,wymiana podłokietników zewnętrznych,remont instalacji odgromowej - wymiana zaworów pionowych , montaż nowych złączy kontrolnych,wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i rurarzem,
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaprzemysl.home.pl/bip/przetargi
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-08 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, II piętro, sekretariat-pok. 202
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf