ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31
 • Telefon/fax: tel. 14 6153201, 6153233, 50979196 , fax. 14 6153202
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej , ul. Krakowska 31 31, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, tel. 14 6153201, 6153233, 50979196, fax. 14 6153202, REGON: 00090434900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bochnia.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest: całościowe i kompleksowe przeprowadzenie termomodernizacji Budynków, obejmujące, w szczególności, wykonanie Robót budowlanych, a także pozostałe zobowiązania wynikające z Umowy, które łącznie mają na celu wykonanie zadania inwestycyjnego Zamawiającego pn. Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni, realizowanego we współpracy z zewnętrznymi instytucjami finansującymi.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN, przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić uwaga ! przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31, w Bank PeKao S.A. o numerze: 22 1240 4722 1111 0010 5181 7812, przed upływem terminu składania ofert, z podaniem tytułu wadium - przetarg nieograniczony na Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni (DZ-271-1-34/2016). Chwilą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą. Oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia będą zdeponowane w kasie Szpitala. 5) Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5. oraz w przypadku określonym w art. 46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w przypadku określonym w art. 46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: okres pełnej gwarancji jakości
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-bochnia.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-12 godzina: 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bochni przy ul. Krakowskiej 31, na Dzienniku podawczym pokój nr 3, Pawilon A.
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf