ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z opaską wokół budynku przy ul. Stabłowickiej 119 we Wrocławiu zarządzanym przez Zarząd Zasobu Komunalnego

 • Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3
 • Telefon/fax: tel. 071 7778400 , fax. 071 7777506
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego , ul. Św. Elżbiety 3 3, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7778400, fax. 071 7777506, REGON: 93267144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzk.wroc.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z opaską wokół budynku przy ul. Stabłowickiej 119 we Wrocławiu zarządzanym przez Zarząd Zasobu Komunalnego
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z opaską wokół budynku przy ul. Stabłowickiej 119 we Wrocławiu zarządzanym przez Zarząd Zasobu Komunalnego. Zakres prac obejmuje m. in.: 1) wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, 2) odtworzenie opaski wokół budynku.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500 zł
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zzk.wroc.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-08 godzina: 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257, W-w, pok. 13, parter lub Kancelaria Ogólna ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, W-w; pocztą na adres ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 W-w
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf