ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie modernizacji wymiennikowni, instalacji c. o. i ciepła technologicznego dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

 • Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Al. Racławickie 14 14, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63, REGON: 00051406400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji wymiennikowni, instalacji c. o. i ciepła technologicznego dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wymiennikowni, instalacji c. o. i ciepła technologicznego dla budynku mieszkalnego i Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ tj. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 1.1 do SIWZ tj. Przedmiar robót, Załącznik nr 1.2 do SIWZ, tj. Szczegółowy wykaz zamontowanych urządzeń oraz schemat technologiczny i rzut pomieszczenia wymiennikowi, a także Załącznik nr 6 do SIWZ pn. Wzór umowy
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 12:00, miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin, Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-224
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf