ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wrocław wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowania: WM/SZP/PN/53/2016/G

 • Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja 53-55
 • Telefon/fax: tel. 71 3235700 , fax. 71 3235750
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. , ul. Mikołaja Reja 53-55 53-55, 50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3235700, fax. 71 3235750, REGON: 02061050400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wrocław wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowania: WM/SZP/PN/53/2016/G
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zwanej dalej Dokumentacją wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane (Etap I) i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej zwanych dalej Robotami budowlanymi polegających na remoncie i przebudowie wolnych lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wrocław wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej (Etap II). 3. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): usługi projektowe 71221000-3Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania roboty budowlane 45000000-7 Roboty budowlane 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45232460-4 Roboty sanitarne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45320000-6 Roboty izolacyjne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Roboty instalacyjne kotłów gazowych 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45431100-8 Kładzenie terakoty 45431200-9 Kładzenie glazury 45432110-8 Kładzenie podłóg 45442100-8 Roboty malarskie 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 4. Szczegółowy zakres zamówienia i obowiązki stron określają: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 5.Termin wykonania zamówienia: 1) Etap I - do 30 listopada 2016 r. 2) Etap II - 3 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu Dokumentacji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem wykonania Robót budowlanych, przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście i 00/100 złotych) Zadanie nr 2 - 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta i 00/100 złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 ). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663 tak, aby kwota wadium znalazła się na wskazanym koncie nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na składanie ofert - podając w tytule na dowodzie wpłaty nazwę lub numer postępowania i numer zadania. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 6. Wykonawca do oferty załącza potwierdzenie polecenia przelewu. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, jego dowód wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą. Zaleca się, aby jego kopię opatrzoną klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczoną za zgodność z oryginałem Wykonawca dołączył do oferty. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zapłacić Zamawiającemu kwotę gwarancji w przypadkach określonych ustawą Pzp, tj. gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu, a także zatrzymania wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na Dokumentacją i Roboty Budolwane
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wm.wroc.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-12 godzina: 09:00, miejsce: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (kancelaria).
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf