ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9

 • Zamawiający: Zespół Żłobków m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4
 • Telefon/fax: tel. 022 5652355, 5652350 , fax. 022 8450714
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714, REGON: 01571911300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku Żłobka nr 41 przy ul. ul. Potockich 107 w Warszawie. W zakres prac wchodzi wykonanie: robót budowlano-instalacyjnych polegających na rozbudowie w technologii tradycyjnej piętrowego budynku żłobka poprzez rozbudowę południowej elewacji z przeznaczeniem dla dwóch grup dziecięcych o powierzchni użytkowej około 400 m? z przeznaczeniem na sale dziecięce - bawialnie, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczenia techniczne i komunikację a także modernizacja istniejących pomieszczeń budynku żłobka o powierzchni użytkowej około 1484 m? z przeznaczeniem na sale dziecięce - bawialnie, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarczo - administracyjne. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i instalacji pierwszego wyposażenia. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również zakup i montaż szaf i regałów przewidzianych do stałej zabudowy oraz rolet i moskitier do okien. Prace przewiduje się do realizacji w cyklu dwuletnim (2016-2017). 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie jednostki organizacyjne np. RWE STOEN OPERATOR, MPWiK, VEOLIA, Urząd Dozoru Technicznego, operator komunikacyjny, Straż Pożarna, SANEPID, itp. oraz uzyskania pozytywnych protokołów odbioru lub opinii w powyższym zakresie niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji, w terminie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w ramach wynagrodzenia określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące tzw. klauzuli społecznej: 3.1) Zamawiający uzna wymagania określone w art. 29 ust. 4 ustawy za spełnione, zarówno poprzez zatrudnienie o którym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy, jak i zatrudnienie o którym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy. 3.2) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie: 1) zobowiązuje się zatrudnić w co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 (jedną) osobę bezrobotną lub młodocianą w celu przygotowania zawodowego lub niepełnosprawną lub inną niż wskazane powyżej osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę; 2) albo zobowiązuje się zatrudnić w co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 (jedną) osobę wykonującą czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę 3.3) Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w całym okresie wykonywania zamówienia, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3.4) Szczegółowe warunki realizacji klauzuli społecznej, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert w SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnoszą Wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert razem ze SIWZ
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?pid=28776
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-07-29 godzina: 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, Sekretariat II piętro.
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf