ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót elektrycznych polegających na wymianie oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz w budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
 • Telefon/fax: tel. 081 5351340 , fax. 081 5325934
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie , ul. Szczerbowskiego 6 6, 20-012 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5351340, fax. 081 5325934, REGON: 43102939800000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót elektrycznych polegających na wymianie oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz w budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych polegających na wymianie oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz w budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, w obiektach: a) Budynek Główny Komendy Miejskiej PSP w Lublinie ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin, b) Budynek Administracyjno - Biurowy ul. Szczerbowskiego 6 20-012 Lublin, c) Budynek Magazynowo-Mieszkalny ul. Szczerbowskiego 6a 20-012 Lublin, d) Budynki Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 ul. Zemborzycka 94 20-445 Lublin, e) Budynek Stacji Obsługi ul. Zemborzycka 94 20-445 Lublin f) Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach ul. Ks. Wilczyńskiego 7 24-200 Bełżyce g) Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie ul. Armii Krajowej 2, 23-100 Bychawa
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 13 000,00 złotych.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/kmpsplublin
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego 20-012 Lublin ul.Szczerbowskiego 6
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf