ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Lublin , Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, fax. 81 4663001, REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje : 1. Montaż czterech urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych, dwa urządzenia na wspólnym pylonie oraz dwa (orbitrek i wioślarz) zamontowane indywidualnie, 2. Montaż stołu do gry w szachy oraz stołu do gry w tenisa stołowego, 3. Montaż słupków do siatkówki - 2 szt., 4. Wokół urządzeń do ćwiczeń nawierzchnia trawiasta, 5. Jako uzupełniające wyposażenie komunalne montaż: 5 szt. ławek z oparciami, 2 szt. koszy na śmieci, stojak na rowery oraz tablica z regulaminem, 6. Wykonanie trawnika
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych)
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 12:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf