ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie WLZ w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z wymianą instalacji wewnętrznej w sali widowiskowo-kinowej

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-500 Jarosław, Plac Mickiewicza 6
 • Telefon/fax: tel. 016 6214434 , fax. 016 6214434
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Kultury , Plac Mickiewicza 6 6, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 6214434, fax. 016 6214434, REGON: 00028175000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jaroslaw.um.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejski Ośrodek Kultury

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie WLZ w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z wymianą instalacji wewnętrznej w sali widowiskowo-kinowej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie WLZ w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z wymianą instalacji wewnętrznej w sali widowiskowo-kinowej wg zakresu określonego szczegółowo w  załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości: 2500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych)
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jaroslaw.um.gov.pl
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-11 godzina: 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu 37-500 Jarosław, Plac Mickiewicza 6, parter - Administracja
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf