ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Zagospodarowanie części terenu zieleni pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a torowiskiem w Tychach - projektuj i buduj

 • Zamawiający: "Śródmieście" Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Piłsudskiego 12
 • Telefon/fax: tel. , fax. 32 325 72 14
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: "Śródmieście" Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 12 12, 43-100 Tychy, woj. śląskie, fax. 32 325 72 14, REGON: 27606339200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.tychy.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie części terenu zieleni pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a torowiskiem w Tychach - projektuj i buduj
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: - nawierzchni chodnika (głównego) z kostki betonowej o łącznej powierzchni min (192,6m2 + 2050m2 + 1250m2), - nawierzchni ścieżki rowerowej długości 0,2 km i szerokości 2,0 m na odcinku od ul. Grota Roweckiego do baru META z asfaltobetonu koloru czerwonego, - oświetlenia w postaci słupów i wkładów LED ( 31 szt.), - oświetlenia najazdowego ( 30 szt. + 4 szt.) , - dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki z oparciem 23 szt, ławki wokół drzew 6 szt., kosze na odpadki zmieszane 13 szt., kosze na psie odchody 6 szt. - wykonanie muru oporowego z betonu architektonicznego o min. wymiarach 25 cm x 18 m, - wykonanie wycinki drzew i krzewów z wywozem i utylizacją - rozbiórka elementów istniejącej infrastruktury drogowej (chodniki, dojścia piesze wraz z ich utylizacją)
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN), 9.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Rachunek: 85 1240 2975 1111 0010 6259 8096 Pekao SA b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Śródmieście Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy. Niniejszy dokument należy dołączyć do oferty.
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Rękojmia
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.BIP.SRODMIESCIE.TYCHY.PL
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-12 godzina: 10:15, miejsce: Siedziba Spółki - Sekretariat Śródmieście Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf